Vanuit historie heeft Rabobank een sterke verbondenheid met de Nederlandse landbouw. Op basis van deze verbondenheid en vanuit haar missie en visie wil Rabobank als financier ook nu weer bijdragen aan een belangrijke systeemtransitie en meehelpen om de sector een wervend langetermijnperspectief te bieden.

Ondernemers ook beoordelen op duurzaamheidsprestaties

Rabobank beoordeelt bij zijn financieringen ondernemers niet alleen op hun kredietwaardigheid, maar ook op hun duurzaamheidsprestaties. Met de ontwikkelingen en huidige kennis op dat vlak worden de eisen die Rabobank hieraan stelt, steeds meer aangescherpt. Rabobank verwacht van agrarische ondernemers een actieve bijdrage aan de verduurzaming van hun onderneming. Beschikbaarheid voor de bank van klantdata die inzicht geven in de mate van verduurzaming en transparantie van de agrarische ondernemer daarover zijn een vereiste. Ook samenwerking van agrarische ondernemers binnen ketens en tussen sectoren voor sector overstijgende regieafspraken ziet Rabobank als een belangrijke ontwikkeling.


Op basis van de beschikbare informatie en aan haar verstrekte informatie doet Rabobank inspanning om duurzaamheidsprestaties van agrarische ondernemers in beeld te brengen. Dit gebeurt via een gestandaardiseerde duurzaamheidsbeoordeling, samen met de prestaties van de bank als geheel, op basis van de EU-richtlijn voor duurzaamheidsrapportages (CSRD). Voor de agrofoodsector zal de bank zoveel mogelijk aansluiten op prestatie-indicatoren die ook andere partijen in de agrofoodketen hanteren. Dit bevordert een stapeling van beloning voor duurzaamheidsprestaties. De bedrijfslocatie zal een nadrukkelijk onderdeel zijn in de beoordeling van de financiering en zal naar 2040 toe nog aan belang winnen. Duurzaamheidsprestaties zijn van invloed op de voorwaarden bij financiële dienstverlening.


Maatwerk in financiering om transitie te bevorderen

Met een financieringspakket van drie miljard aan leningen met rentekortingen en bijzondere voorwaarden zoals aflossingsvrije perioden of langere looptijden wil Rabobank agrarische ondernemers terzijde staan bij de transitie naar een duurzamer bedrijfsvoering. Voor alle transitiepaden – extensiveren, omschakelen, innoveren, verplaatsen of stoppen – zijn er passende financieringsoplossingen. Ter ondersteuning van de transitie zet Rabobank extra capaciteit in.


Ondersteuning van en samenwerking met andere stakeholders

Als coöperatieve en maatschappelijk betrokken bank werkt Rabobank actief samen met brancheorganisaties, ketenpartijen en de overheid om samen met haar klanten de beoogde systeemverandering te realiseren. Rabobank stelt kennis beschikbaar, faciliteert de dialoog, werkt samen met stakeholders en neemt deel aan overleggen waarin de vormgeving van beleid wordt besproken en zij haar visie als financier kan delen. Zo ondersteunt Rabobank de gebiedsgerichte aanpak, maakt Rabobank zich sterk voor doel- in plaats van middelvoorschriften en zet Rabobank zich in voor de vorming van brede coalities om stapeling van beloningen voor duurzaamheidsprestaties mogelijk te maken.